Categories
News

พลิกโฉมกรุงเทพฯ: แผนใหม่เพิ่มพลังในการพัฒนาพื้นที่กลางเมือง ส่งเสริมแรงจูงใจด้วยโบนัสและลดพื้นที่จอดรถ

พลิกโฉมกรุงเทพฯ: แผนใหม่เพิ่มพลังในการพัฒนาพื้นที่กลางเมือง ส่งเสริมแรงจูงใจด้วยโบนัสและลดพื้นที่จอดรถ

ผังกทม.ใหม่ฯ

การจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) กำลังจะถูกเปิดเผยในปี 2568 โครงการผังเมืองนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าปี 2556 โดยจะขยายโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมาก โซนชานเมืองฝั่งธนบุรีและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯจะถูกให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในผังเมืองรวมนี้

สำหรับพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ มีการนำเสนอมาตรการโบนัสที่จะเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนในการขยายพื้นที่อาคารไม่เกิน 20% ของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมืองรวม โดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านโครงการพัฒนาแบบ Planned Unit Development (PUD) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการยื่นแผนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดทางผังเมืองให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการพัฒนาของโครงการ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาตามผังเมืองรวม มีมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางสาธารณะเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ทางจักรยาน สะพานลอยคนข้าม และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกสบายและสร้างความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมืองรวมโดยให้สิทธิพิเศษในการพัฒนากิจการที่ตั้งอยู่ในระยะต่างๆ โดยเน้นพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและท่าเรือสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความสะดวกสบายในการเดินทางและเพื่อเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ

มาตรการดังกล่าวกำลังถูกพิจารณาในกระบวนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ และคาดว่าจะถูกประกาศใช้ในปี 2568 หากเปิดเผยตามแผน การปรับปรุงนี้จะมีความแตกต่างจากแผนเดิมที่จะประกาศใช้ในปี 2561 เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเก่าปี 2518 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผังเมือง มีผลกระทบในกระบวนการดังกล่าว

เพื่อให้กรุงเทพฯพร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การปรับโฉมผังเมืองรวมมีความสำคัญมาก ทั้งการเพิ่มพื้นที่สาธารณะและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่น่าสนใจสำหรับเมืองกรุงเทพมหานครในอนาคต”

ที่มา : thansettakij.com

Categories
News

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๔ (๑) และมาตร ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียด ที่นี่

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/

Categories
News

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสหกรรมก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสหกรรมก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน

construction

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการความร่วมมือที่เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาโซ่อุปทานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างยั่งยืน

คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างของ ส.อ.ท. ได้เป็นผู้ร่วมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกระบวนการในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม นำเสนอแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้การออกแบบระบบอุตสาหกรรมมาตรฐานสากลและการประกอบติดตั้งที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญ

โดยใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการออกแบบและการสร้างโครงสร้าง ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการในขั้นตอนต่าง ๆ ของการก่อสร้าง ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การแบ่งปันข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งช่วยให้กระบวนการออกแบบและการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้เทคโนโลยี BIM ไม่เพียงแต่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการก่อสร้างและการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ที่เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยี BIM ยังเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบและการดูแลรักษาหลังการก่อสร้าง ช่วยให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเติบโตของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในไทยยังคงเป็นที่น่าตื่นเต้น เนื่องจากภาวะการลงทุนก่อสร้างโดยรวมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวตามมูลค่าการลงทุนก่อสร้างเฉลี่ย 4.5-5.5% ต่อปี ทำให้เกิดโอกาสให้กับภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการทางพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้กิจกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมสืบค้านเติบโตอย่างมั่นคง

สำหรับผู้ประกอบการในหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้องการการติดตามแนวโน้มและการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า รวมถึงความท้าทายจากการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตที่อาจมีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในสายการผลิตวัสดุก่อสร้างและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยปัจจุบัน ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มาจากภายในและต่างประเทศ หรือมาตรการการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป ที่กำลังจะมีผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการพัฒนาวัสดุในไทย

ในทางกลับกัน ความต้องการของตลาดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน กำลังเน้นไปที่การก่อสร้างและโครงสร้างอาคารที่เป็นเขตสีเขียว (Green Building) และนี่คือแนวทางที่ผู้ประกอบการควรปรับตัวให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง

การสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อให้เกิดการสร้างคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง ๆ อย่างแก้วและกระจก แกรนิตและหินอ่อน เคมี เซรามิก เทคโนโลยีชีวภาพ ปูนซีเมนต์ พลาสติก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น โรงเลื่อยและโรงอบไม้ เหล็ก หลังคาและอุปกรณ์ อะลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อให้เกิดการร่วมมือที่ครอบคลุมและรอบด้านทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและพื้นที่ นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำลังมุ่งเน้นสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next-GEN Industries) ผ่านโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Industry) และการบูรณาการกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อยกระดับพื้นที่สู่ระดับ Smart City การร่วมมือแบบเชิงคลัสเตอร์จึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และยังเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของเรา

ที่มา : bangkokbiznews.com

Categories
News

เตรียมเฮ! กรมโยธาธิการประกาศเตรียมความพร้อมใช้งาน “การขออนุญาตก่อสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”

เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคารและการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าได้ยกร่าง กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอโอน ใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้สามารถดำเนินการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะต้องเตรียมความพร้อม ของบุคลากรและอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรอง การก่อสร้างอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1. กำหนดบุคลากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการ เข้ารับการอบรมอีกครั้ง
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์รองรับการใช้งานระบบ ดังต่อไปนี้
  2.1 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ
  2.2 จัดเตรียมเครื่องอ่านบัตรประชาชน
  2.3 จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ซึ่งเขามารถพิมพ์กระดาษขนาดไม่เล็กกว่า A3 ได้
  2.4 จัดเตรียมการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการต่อไป

ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, บริการสำรวจ, Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, สำรวจเพื่องานออกแบบ, architect, architecture, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง,โออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, งานตรวจสอบอาคาร, design, construction, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, รับเหมาก่อสร้าง, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, ที่อยู่อาศัย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, 3D architect, 3D architecture, ประเทศไทย, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, โดรน, AR KIT, AR, ภาพเสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, construction consultant, 3D animation, perspective, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน,

Categories
News

ขยายระยะเวลาดัดแปลงอาคาร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

ขยายระยะเวลาดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ข่าวดีที่อาจจบแบบร้าย ๆ (ถ้ายัง Slow life)

ประกาศนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นข่าวดี สำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักประเภท HOSTEL ที่กำลังอยู่ใน Trend สำหรับการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน และโดยส่วนมากโรงแรมประเภทดังกล่าว มักเป็นการก่อสร้างประเภทดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเก่า ด้วยเหตุผลของทำเลที่ต้องการตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ในด้านการเดินทางที่สะดวกและใกล้ชิดแหล่งท่องเที่ยว ข่าวนี้อาจจะทำให้ผู้ประกอบการหายใจหายคอได้คล่องขึ้น เมื่อรัฐบาลได้มีการประกาศขยายเวลา ในการยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม จากเดิมที่ให้ยื่นคำขออนุญาตฯภายในปี 2561 เปลี่ยนาเป็นกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตฯ ภายในปี 2566 (ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ประกอบการต้องจัดการให้ได้รับใบอนุญาตฯภายในปีที่กำหนด ซึ่งตรงนี้อาจจกลายเป็นข่าวร้ายในอนาคต สำหรับผู้ประกอบการที่ยังแอบใจเย็น Slow Life แล้วไปยื่นคำขอฯ ในตอนท้ายๆ ที่คงต้องลุ้นกันแทบไม่ได้หายใจกันเลยทีเดียว- -และสุดท้ายอาจจะต้องสิ้นใจตอนจบ ถ้าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการยื่นคำขอ และใบอนุญาตฯ ออกไม่ทันภายในปี 2566) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการรควบคุมอาคารออก “กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อขยายระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทอื่น มีระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ คือถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เดิมตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 นั้นกำหนดให้ในกรณีมีการดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน 18 ส.ค. 2561 การแก้ไขโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังกล่าว ทำให้อาคารที่จะต้องมีการดัดแปลงอาคาร ได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการออกไปอีก 3 ปี กล่าวคือต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นอกเหนือจากนั้น ยังได้ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้หย่อนลงกว่าเดิม สรุปได้คือ

 1. เดิม หากเป็นอาคารสามชั้นขึ้นไปต้องมีเสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารทำด้วยวัสดุทนไฟ แก้ไขเป็น อาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป
 2.  สำหรับอาคารสามชั้น หากมีเสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารที่ทำด้วยวัสดุไม่ทนไฟ ให้สามารถดัดแปลงและหรือเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ แต่จะต้องติดตั้งระบบความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยเพิ่มเติมทุกชั้นเป็นการทดแทน ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบไฟส่องสว่างสำรอง ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (ดูรายละเอียดในกฎกระทรวง)

architect, architecture, design, construction, construction consultant, 3D animation, perspective, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง, ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, โดรน, AR KIT, AR, ภาพเสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, สำรวจเพื่องานออกแบบ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, 3D architect, 3D architecture, บริการสำรวจ, งานตรวจสอบอาคาร, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Categories
News

AR KIT (การเพิ่มความเป็นจริง)

ATTITUDE ARCHITECT พร้อมนำเทคโนโลยี AR KIT เพื่อใช้ในการนำเสนองานออกแบบ

ATTITUDE ARCHITECT  เตรียมความพร้อม ในการนำเทคโนโลยี AR KIT (Augmented Reality) เพื่อใช้ในการนำเสนองานออกแบบ ที่ให้มุมมองที่เสมือนจริง โดย AR KIT เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น โมเดล 3d ของอาคารที่กำลังออกแบบ ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง หากยังไม่เห็นภาพให้ลองคิดถึงภาพการเล่น Pokemon GO ที่ใช้กล้องถ่ายพื้นที่จริง แต่มีตัว Pokemon โผล่ออกมาผสมกันด้วย เป็นเหมือนใช้พื้นที่จริง

เมื่อมี AR ลองนึกว่าเราหยิบมือถือมาเปิดกล้อง แล้วเราสามารถนำ Object เหล่านี้แสดงแบบ Real-time ไปพร้อม ๆ กับการเห็นภาพจริง ๆ ของสถานที่จริงในกล้องมือถือได้เลย มุมมองเหล่านี้เค้าเรียก Augmented View ปรากฏการณ์ที่ VR / AR สร้างประโยชน์ให้วงการสถาปัตยกรรม ที่กำลังเปลี่ยนวงการออกแบบของเราไปคือ การนำเสนอ “Work flow” ใหม่ให้กับกระบวนการออกแบบ (Design Process) ที่ไม่ใช่แค่ทำให้เรามีทางเลือกในการพัฒนางานออกแบบเพิ่มขึ้น แต่ยังปลดล็อคข้อจำกัดของการนำเสนอแบบเดิม ๆ

ซึ่งจุดเด่นของ AR KIT ที่สำคัญสำหรับงานออกแบบ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม นั้นก็คือการให้สัมผัสประสบการณ์ในงานออกแบบ แบบเสมือนจริง User สามารถเดินเข้าไปใน Model อาคาร 3 มิติ เพื่อชมบรรยากาศได้แบบเสมือนจริง ทั้งภายนอกและภายในอาคารได้อย่างอิสระ ราวกับว่าอาคารได้ถูกสร้างขึ้นจริงไปแล้ว User สามารถตรวจสอบหรือทดสอบ ความสวยงามเหมาะสมของงานออกแบบ, การใช้งานอาคาร หรือ Function ภายในอาคารต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งาน หรือตรงตามความต้องการหรือไม่ นอกจากนี้ การที่สามารถนำโมเดล 3 มิติ วางซ้อนลงในภาพจากสถานที่ก่อสร้างจริง ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก กับการช่วยให้ User สามารถตรวจสอบได้ว่า อาคารที่ออกแบบนั้นมีความสวยงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ และทำให้เห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้านทัศนวิสัยของโครงการเมื่อก่อสร้างจริงได้อีกด้วย

ดังนั้น การเข้ามาของเทคโนโลยี AR KIT (Augmented Reality) ในวงการสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม จึงเปลี่ยนโลกการนำเสนองานออกแบบ ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยภาพการนำเสนอภาพโมเดล 3 มิติ ที่ชัดเจนเสมือนจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อ ผู้ออกแบบ, เจ้าของโครงการ และรวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง อีกด้วย

ตัวอย่างภาพและวิดีโอสำหรับการนำ AR KIT เข้ามาใช้

Cr. @dezeen

Cr. @JohanneslaPoutre

รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง, ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, 3D architect, 3D architecture, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, โดรน, AR KIT, AR, ภาพเสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, สำรวจเพื่องานออกแบบ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, บริการสำรวจ, งานตรวจสอบอาคาร, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, architect, architecture, design, construction, construction consultant, 3D animation, perspective, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย.

Categories
News

สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ (DRONE)

การสำรวจพื้นที่โครงการด้วยเครื่องโดรน

เนื่องจากวิสัยทัศน์ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนงานออกแบบ หรืองานบริหารงานก่อสร้างทาง ATTITUDE ARCHITECT จึงได้ใช้เทคโนโลยี การถ่ายภาพโดรน เพื่อช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการสำรวจพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะการมองจากมุมสูง ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของเราได้เห็นสภาพบริเวณพื้นที่ ทั้งภายในพื้นที่โครงการและสภาพแวดล้อมได้อย่างสมจริง ครอบคลุมและชัดเจนอันที่จะช่วยทำให้เราสามารถใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ขนาดพื้นที่ตามสภาพจริง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ สภาพแวดล้อมของที่ดินหรืออาคารข้างเคียง ซึ่งนับเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทำ Site Analysis ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงความต้องการของลูกค้า, สิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบหรือการมองเห็นปํญหาและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบ และแม้กระทั่งในช่วงของ การบริหารงานก่อสร้างโครงการ การได้เห็นสภาพพื้นที่โครงการในภาพกว้าง ก็ทำให้ทีมงานวิเคราะห์ถึงสภาพอุปสรรคต่าง ๆ ได้ครบทุกมุมมอง สามารถวางแผนจัดการให้งานก่อสร้างนั้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในด้านของงานนำเสนอ Presentation ทาง ATTITUDE ARCHITECT ยังใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายโดรน ที่นำภาพพื้นที่จริงมาประกอบภาพอาคาร 3D Perspective  นำเสนอในมุมมอง Bird Eye View เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นภาพของโครงกาได้รอย่างสมจริงที่สุดอีกด้วย

ปัจจุบัน ยังมีเทคโนโลยี นวตกรรม เกิดขึ้นอีกมาก ซึ่งล้วนแต่ช่วยในเรื่องคุณภาพและเวลาในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทีมงานของเราก็จะไม่ยอมตกเทรนด์ และยังคงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานของเราเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพและเวลา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากบริการของเรา

ตัวอย่างภาพและวิดีโอสำหรับการสำรวจพื้นที่ของโครงการด้วยเครื่องโดรน

• ใช้ในการสำรวจพื้นที่โครงการและทำแผนที่

• ถ่ายภาพเพื่อมาทำ RETOUCH ในสถานที่จริง

• ถ่ายภาพในระหว่างก่อสร้าง และ UPDATE ความคืบหน้างานก่อสร้าง

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, สำรวจเพื่องานออกแบบ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, บริการสำรวจ, งานตรวจสอบอาคาร, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, architect, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, โดรน, AR KIT, AR, ภาพเสมือนจริง, architecture, design, construction, construction consultant, 3D animation, perspective, 3D architect, 3D architecture, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย