พลิกโฉมกรุงเทพฯ: แผนใหม่เพิ่มพลังในการพัฒนาพื้นที่กลางเมือง ส่งเสริมแรงจูงใจด้วยโบนัสและลดพื้นที่จอดรถ

ผังกทม.ใหม่ฯ

การจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) กำลังจะถูกเปิดเผยในปี 2568 โครงการผังเมืองนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าปี 2556 โดยจะขยายโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมาก โซนชานเมืองฝั่งธนบุรีและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯจะถูกให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในผังเมืองรวมนี้

สำหรับพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ มีการนำเสนอมาตรการโบนัสที่จะเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนในการขยายพื้นที่อาคารไม่เกิน 20% ของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมืองรวม โดยเน้นการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านโครงการพัฒนาแบบ Planned Unit Development (PUD) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการยื่นแผนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดทางผังเมืองให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการพัฒนาของโครงการ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาตามผังเมืองรวม มีมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางสาธารณะเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ทางจักรยาน สะพานลอยคนข้าม และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวกสบายและสร้างความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมืองรวมโดยให้สิทธิพิเศษในการพัฒนากิจการที่ตั้งอยู่ในระยะต่างๆ โดยเน้นพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและท่าเรือสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความสะดวกสบายในการเดินทางและเพื่อเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ

มาตรการดังกล่าวกำลังถูกพิจารณาในกระบวนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ และคาดว่าจะถูกประกาศใช้ในปี 2568 หากเปิดเผยตามแผน การปรับปรุงนี้จะมีความแตกต่างจากแผนเดิมที่จะประกาศใช้ในปี 2561 เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเก่าปี 2518 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผังเมือง มีผลกระทบในกระบวนการดังกล่าว

เพื่อให้กรุงเทพฯพร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การปรับโฉมผังเมืองรวมมีความสำคัญมาก ทั้งการเพิ่มพื้นที่สาธารณะและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่น่าสนใจสำหรับเมืองกรุงเทพมหานครในอนาคต”

ที่มา : thansettakij.com