การออกแบบร่างโครงการ

เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากลูกค้าแล้วมาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่าย ๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ซึ่งสถาปนิกจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ (Preliminary Concept) และผังพื้นที่ในการใช้สอยให้กับลูกค้าทำการพิจารณารูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่าง ๆ (Quality of space) นำเอาพื้นที่ต่าง ๆ มาจัดวางลงไปในที่ตั้ง

  • เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอยอย่างง่าย ๆ (Lay-out Plan)

  • เพื่อให้ได้อาคารที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ ผนวกกับแนวความคิด (Concepts) ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งาน (Schematic design) พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Preliminary Budget)

  • เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณาการแบ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงของลูกค้าหรือไม่

งานออกแบบร่างโครงการประกอบด้วย

ผังบริเวณ, แปลน, รูปด้าน, และรูปตัด (และอาจรวมถึงภาพร่าง 3 มิติ เสมือนจริง) ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบให้สอดคล้องตามหลักการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและมีความเป็นไปได้ตามข้อกำหนดกฎหมายก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ได้เห็นภาพเบื้องต้นของอาคารที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างแท้จริงได้เต็มศักยภาพอีกด้วย

ภาพ 3D แบบร่างของโครงการแสดงในพื้นที่จริง

เป็นงาน 3D อาคารที่ออกแบบ นำไปแสดงในพื้นที่จริงที่ใช้ Drone Scan ร่วมกับเก็บค่าพิกัดจากอุปกรณ์ สำรวจโดยใช้ดาวเทียม Rtk Gnss Network เก็บข้อมูลทกอย่างในที่ดิน ทั้งต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง ค่าระดับความสูงต่ำของที่ดิน ที่สามารถนำเสนอได้อย่างสวยงามและชัดเจน เสมือนจริง

ภาพ 3D จากงานสำรวจ

ภาพ 3D ที่ได้เพิ่มเติมอาคารที่ออกแบบเข้าไปแล้ว

ภาพ 3D ANIMATION แบบร่างของโครงการแสดงในพื้นที่จริง

เป็นงาน 3D Animation อาคารที่ออกแบบนำไปแสดงในพื้นที่จริง

สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, architect, architecture, design, construction, construction consultant, 3D animation, perspective, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, 3D architect, 3D architecture, โดรน, AR KIT, AR, ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, ภาพเสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, สำรวจเพื่องานออกแบบ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, บริการสำรวจ, งานตรวจสอบอาคาร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย