ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๔ (๑) และมาตร ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียด ที่นี่

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/