เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคารและการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าได้ยกร่าง กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอโอน ใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้สามารถดำเนินการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะต้องเตรียมความพร้อม ของบุคลากรและอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรอง การก่อสร้างอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  1. กำหนดบุคลากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการ เข้ารับการอบรมอีกครั้ง
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์รองรับการใช้งานระบบ ดังต่อไปนี้
    2.1 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ
    2.2 จัดเตรียมเครื่องอ่านบัตรประชาชน
    2.3 จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ซึ่งเขามารถพิมพ์กระดาษขนาดไม่เล็กกว่า A3 ได้
    2.4 จัดเตรียมการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการต่อไป

ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, บริการสำรวจ, Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, สำรวจเพื่องานออกแบบ, architect, architecture, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง,โออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, งานตรวจสอบอาคาร, design, construction, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, รับเหมาก่อสร้าง, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, ที่อยู่อาศัย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, 3D architect, 3D architecture, ประเทศไทย, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, โดรน, AR KIT, AR, ภาพเสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, construction consultant, 3D animation, perspective, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน,